Predstavitev

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani sem se leta 1989 zaposlila na sodišču v Kranju kot sodna pripravnica. Po opravljenem pripravništvu in pravosodnem izpitu sem od leta 1997 dalje opravljala sodniško funkcijo. Od leta 2009 dalje svojo poklicno pot nadaljujem kot samostojna odvetnica.

V svoji poklicni karieri sem opravljala delo na številnih pravnih področjih kot npr. civilnem, kazenskem, izvršilnem, družinskem, dednem, … Ves čas sem se ob svojem delu srečevala z ljudmi in z njihovimi težavami. Različne življenjske situacije, v katerih so se znašli ljudje ter reševanje le teh, so mi vedno predstavljali izziv, ne glede na to, v kakšni poklicni funkciji sem bila.

Odvetniško delo mi omogoča boljšo povezanost z ljudmi in mi odstira ozadja spornih razmerij. Za vsako stranko si vzamem čas, se ji posvetim in ji skušam pomagati na najboljši možni način. Vse to pa mi omogočajo bogate in dolgoletne poklicne izkušnje, ki jih dopolnjujem z življenjskimi izkušnjami in z iskreno željo ponuditi stranki vse, kar ta potrebuje za uspešno rešitev svojih težav.

Področja dela

Sestava pogodb in drugih listin

Sestava pogodb in drugih listin

 • eSestavljanje pogodb (prodajne pogodbe, darilne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o razdružitvi solastnine, najemne pogodbe idr.).
 • Sestava sporazumov v notarskem zapisu (pogodbe med zakonci in izvenzakonskimi partnerji, sporazumi o neuvedenem dedovanju, pogodbe o ustanovitvi hipoteke, pogodbe o preužitku, izročilne pogodbe, sporazumi o višini preživnine med polnoletnimi otroci in starši idr.).
 • Sestava oporok.
Družinsko pravo

Družinsko pravo

 • Sestava razveznih tožb in zastopanje na sodišču.
 • Ureditev premoženjskopravnih razmerij med zakonci.
 • Sestava tožb v zvezi z vprašanji starševske skrbi, določitev preživnine za mladoletne otroke, ter ureditev stikov otrok s starši.
 • Sestava dogovorov glede preživnine med starši in polnoletnimi otroci.
 • Sestava tožb na priznanje očetovstva.
 • Zastopanje v vseh postopkih, povezanih z vprašanji družine (kazenski, civilni, nepravdni, upravni, ipd...).
Kazensko pravo in pravo prekrškov

Kazensko pravo in pravo prekrškov

 • Zagovor obdolžencev.
 • Zastopanje v fazi preiskave.
 • Zastopanje na glavni obravnavi.
 • Zastopanje oškodovancev.
 • Sestava kazenskih ovadb.
 • Sestava zahtevkov za povrnitev škode.
 • Zastopanje strank pred sodišči in drugimi organi na vseh stopnjah odločanja.
Nepravdni postopki

Nepravdni postopki

 • Postopek za sodno ureditev meje.
 • Sodni postopek za določitev nujne poti.
 • Postopek za razdružitev in razdelitev solastnine.
 • Drugi nepravdni postopki.
 • Zastopanje strank pred sodišči na vseh stopnjah odločanja.
Odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo

 • Sestava odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic.
 • Sestava odškodninskih zahtevkov do povzročiteljev škode.
 • Sestava odškodninskih tožb in zastopanje strank pred sodišči in drugimi organi na vseh stopnjah odločanja.
Stvarno pravo

Stvarno pravo

 • Sestava tožb in zastopanje v lastninskih in posestnih sporih na vseh stopnjah odločanja.
Dedno pravo

Dedno pravo

 • Svetovanje.
 • Sestava oporok.
 • Zastopanje v zapuščinskih postopkih in civilnih postopkih, povezanih z dedovanjem na vseh stopnjah odločanja.
Izvršilni postopki

Izvršilni postopki

 • Vlaganje izvršilnih predlogov, ugovorov zoper sklepe o izvršbi, vlaganje vseh ostalih rednih in izrednih pravnih sredstvih.
 • Zastopanje strank v izvršilnih postopkih in drugih postopkih, povezanih z izvršilnimi postopki na vseh stopnjah odločanja.
Upravni postopki

Upravni postopki

 • vlaganje zahtevkov in pravnih sredstev, ter zastopanje strank v upravnih postopkih na vseh stopnjah odločanja
Delovno pravo

Delovno pravo

 • Vlaganje zahtevkov in pravnih sredstev, ter zastopanje strank v upravnih postopkih na vseh stopnjah odločanja.

Mediacija

Potrdilo

"Ob svojem delu se nenehno izpopolnjujem. Tako sem se udeležila izobraževanja za mediatorje, ki je potekalo na Odvetniški zbornici Slovenije, pod okriljem Odvetniške akademije in Inštituta za alternativno reševanje sporov. Pridobila sem teoretično in praktično znanje, na podlagi katerega lahko opravljam delo samostojnega mediatorja. Kot mediator lahko vodim mediacijske postopke v okviru sodišč, pa tudi izven sodišč. Pridobljeno znanje mi vsekakor pomaga pri vsakdanjem delu z ljudmi, ponuja mi boljše uvide v ozadje konfliktov med ljudmi, predstavlja mi še dodatno orodje za uspešno reševanje sporov."

Kaj je mediacija?

Mediacija je neformalen postopek, v okviru katerega sprte strani skušajo doseči sporazum o rešitvi spora. Naloga mediatorja je, da kot nevtralna tretja oseba, v "varnem "okolju sprti strani posluša, vodi, usmerja, jima pomaga osvetliti sporna ozadja, jima omogoči, da odprto izrazita svoja čustva, interese, ter jima pomaga, da sprejmeta rešitev, ki je sprejemljiva za obe strani.

V kolikor imate kakšno konkretno vprašanje in ste zainteresirani, da bi rešitev poiskali v postopku mediacije, lahko pokličete na telefonsko številko 041 352 324 in skupaj bomo poiskali rešitev za vaš problem.

Postopek mediacije strankam omogoča, da hitreje, na njim prijazen način pridejo do skupne rešitve, ki je sprejemljiva za vse sodelujoče, z nižjimi stroški in praviloma hitreje, kot v sodnih postopkih.

Prvi pogoj za sodelovanje strank v mediaciji je, da vse stranke, ki so v sporu, podajo soglasje za udeležbo v mediacijskem postopku. Prostovoljnost velja za celotno trajanje postopka.

Mediacija lahko poteka na skupnih, lahko pa tudi na ločenih srečanjih. Način izvajanja postopka mediacije in trajanje posameznih srečanj oz. celotnega mediacijskega postopka je odvisen od posameznega primera, od narave spora, od ozadij spora, pripravljenosti strank za rešitev problema, ipd., zato točnega časovnega okvira ni mogoče določiti.

Področja mediiranja

Družinska mediacija:

V primeru razveze zakonske zveze, ali pa ob razpadu izvenzakonske zveze dveh partnerjev, je potrebno urediti tudi vprašanja, ki se nanašajo na mladoletne otroke. Tako je potrebno sprejeti odločitev o tem, komu bodo zaupani otroci po razvezi zakonske zveze, kako bo s plačilom preživnine, kako bo s stiki otrok s staršema, ipd...

Delitev premoženja:

V primerih razveze zakonske zveze ali prenehanja izvenzakonske skupnosti je potrebno urediti vprašanja glede ugotavljanja obsega in delitve skupnega premoženja bivših partnerjev.

Dedni spori:

Ob smrti najbližjih se pogosto dogaja, da se dediči ne morejo sporazumeti glede temeljnih vprašanj, ki so ključna za razrešitev zapuščinskih postopkov. Tako gre lahko za vprašanja obstoja in obsega zapuščine, izločitve dela premoženja iz zapuščine, vlaganj v zapuščino, pa tudi drugih vprašanj v zvezi s premoženjem, ki predstavlja zapuščino. Sodni postopki, s katerimi stranke skušajo priti do rešitve svojih sporov, so praviloma dolgotrajni in izčrpajoči za stranke, ter nenazadnje praviloma predstavljajo tudi velik finančni zalogaj.

Sosedski spori:

Sobivanje nudi veliko možnosti za nastanek najrazličnejših konfliktov. Ti lahko nastajajo med sosedi, lastniki sosednjih zemljišč, ali med sostanovalci v bloku.
Tudi tovrstne konflikte lahko uspešno rešujemo s pomočjo mediacije.

Ostali spori:

Spori med gospodarskimi subjekti, delovni spori, odškodninski spori, spori v okviru kazenskih postopkov, ki tečejo na zasebno tožbo, ipd.

Kontakt

Poslovni podatki:

Lokacija

Odvetnica Marjeta Križaj Hudovernik

Cesta Staneta Žagarja 12
4000 Kranj
SI

Telefon: 04 202 00 71

GSM: 041 352 324

Faks: 04 202 00 70 

E-pošta: odvetnica.hudovernik@gmail.com

Kontaktni obrazec:

pravna oseba
fizična oseba

HRAMBA PODATKOV
Zaradi novih predpisov o varovanju podatkov (GDPR), vam bomo naša sporočila smeli pošiljati le, če nam za to podate svoje soglasje.

Ker želimo z vami ostati povezani, vas prosimo, da soglasje za hrambo podatkov potrdite.